OLD-NEWSUgovorena saradnja sa nemačkim GIZ DKTI

01/08/20160

giz_2016RRA Srem potpisala je ugovor o donaciji sa nemačkim programom GIZ DKTI – razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji. Ovaj prestižni program nemačke vlade prepoznao je RRA Srem kao adekvatnog implementacionog partnera za realizaciju svojih programskih ciljeva. A, glavni cilj saradnje jeste uspostavljanje jedinstvene platforme za izgradnju kapaciteta za razvoj projekata u oblasti korišćenja biomase u Sremu, pre svega u proizvodnji biogasa za energetske svrhe.

Kroz saradnju iskoristiće se postojeći institucionalni okvir pri RRA Srem – Međuopštinska radna grupa (MORG) za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (EE i OIE) što će podrazumevati jačanje kapaciteta MORG za identifikaciju i pokretanje projekata u oblasti biomase. Članovi MORG će tokom projekta proći niz obuka od strane GIZ-ovih eksperata i moći u dovoljnoj meri samostalno analizirati i procenjivati spremnost projekata za investiranje i realizaciju.

U tom smislu cilj je da se tokom trajanja saradnje sa GIZ-om identifikuju najmanje 4 projekta za kombinovana postrojenja (CHP) za proizvodnju elektične i/ili toplotne energije u privatnom sektoru. Ovi projekti moraju imati pozitivan potencijal za dalji razvoj i finansijsku podršku. Privatni sektor će u projektu biti zastupljen kroz identifikaciju i uspostavljanje mreže zainteresovanih strana (mali farmeri, zadruge, velika poljop. gazdinstva i pravna lica u oblasti poljop. i proizvodnje hrane) koje će delegirati svoje predstavnike u MORG čime će neposredno uticati na donošenje odluka o projektima.

Projektne aktivnosti obuhvatiće i javne institucije – opštine, javna preduzeća, mediji, sa ciljem jačanje svesti o značaju korišćenja  biomase (u vidu info-kampanja, seminara, bilateralnih sastanaka i sl.). Projekat će trajati godinu dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.