VESTIProjekat jačanja kapaciteta Srbije za učešće u regionalnoj politici Evropske unije

12/10/20220

Na skupu održanom danas u Kragujevcu najavljeno je da su početkom septembra počele aktivnosti “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike EU”, koji sprovodi Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem i Regionalnom razvojnom agencijom Jug.

Aktivnost “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike EU” sprovodi se u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji”, koji implementira GIZ.
Koheziona politika, poznata i kao regionalna, predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije i doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i EU u celini. U skladu sa principima solidarnosti, koheziona politika EU obezbeđuje resurse za otklanjanje razlika u razvoju različitih evropskih regija i podrazumeva usmeravanje podrške na manje razvijene regione i države članice EU sa ciljem da se osnaži ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija Unije. Buduće članice EU moraju započeti s pripremama za pravilno korišćenje instrumenata kohezione politike u ranoj fazi procesa pregovora o pristupanju EU. Napredak u ovoj oblasti prati se u okviru poglavlja 22 pristupnih pregovora sa EU.

Istraživanja javnog mnjenja o odnosu građana Srbije prema EU pokazuju da skoro polovina ispitanika nije upoznata sa procesom pristupanja naše zemlje EU i pogodnostima koje otvara ispunjavanje uslova pregovaračkog procesa. Neinformisanost je posebno uočljiva kod mlađe populacije.

Cilj aktivnosti “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike EU” je razvoj kapaciteta lokalnih institucija i informisanje javnosti, posebno mladih ljudi, u domenu kohezione politike EU i jačanje svesti o značaju i mogućnostima koje proističu iz kohezione politike EU.

Navedena aktivnost ima dva glavna, međusobno povezana, pravca delovanja – nastavak ranije realizovanih mera jačanja kapaciteta lokalnih i regionalnih aktera u domenu znanja i veština u efikasnijem planiranju, programiranju i razvoju i implementaciji projekata kohezione politike i podizanje svesti lokalnih i regionalnih aktera i javnosti, posebno mladih, o različitim mehanizama podrške koje u okviru kohezine poltike obezbeđuje i sprovodi EU.

U okviru aktivnosti, između ostalog, planirana je organizacija tri dvodnevna treninga sa najmanje 180 učesnika, koji će obuhvatati teme planiranja i programiranja u kontekstu kohezione politike EU, razvoja horizontalnih partnerstava kao preduslova za svaku organizovanu inicijativu ili intervenciju u regionu i pripreme i određivanja prioriteta infrastrukturnih projekata. Pored toga planirana je organizacija tri promotivna skupa sa najmanje 150 učesnika, kao i sedmomesečna kampanja sa dosegom od najmanje 50.000 ljudi.

Na početku i na kraju implementacije ove aktivnosti biće sprovedena anketa za učesnike koja će obezbediti uvid u nivo informisanosti pre i posle sprovedenih mera izgradnje kapaciteta. Pored toga, iz primene evaluacionih uputnika proisteći će set preporuka koje bi trebalo da doprinesu planiranju i implementaciji aktivnosti izgradnje kapaciteta i podizanja svesti na lokalnom nivou neophodnih za efikasan doprinos pregovaračkom procesu iz Poglavlja 22 i pripremi za učešće u kohezionoj politici EU.

Partnerstvo Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja i Regionalne razvojne agencije Srem i Regionalne razvojne agencije Jug, koje svojim delovanjem pokrivaju severni, centralni i južni deo Srbije, obezbediće potpunu geografsku pokrivenost Srbije aktivnostima projekta “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike EU”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.