OLD-NEWSIzrađena tehnička dokumentacija Centra za održivi razvoj Srema

26/12/2019

2019-12-26-ICSP-docProstorije Inovacionog centra u Staroj Pazovi bile su mesto održavanja Završne konferencije projekta  Uspostavljanje Centra za održivi razvoj sa Edukaciono / inovativnim / istraživačkim / razvojnim centrom OIE / EE tehnologija, centrom za razvoj regionalnog prečistača otpadnih voda Sremska Mitrovica / Ruma / Irig sa regionalnim centrom za obuku operatora postrojenja za preradu otpadnih voda i Logističkim centrom za korišćenje otpadne biomase u javnom sektoru – IZRADA NEDOSTAJUĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (Projekat).

Projekat je Regionalna razvojna agencija Srem realizovala  u partnerstvu sa gradom Sremska Mitrovica, a završna konferencija bila je prilika da se još jednom predstave sve aktivnosti i rezultati projekta koji je finansirala Razvojna agencija Srbije kroz Program za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou.

 Po rečima Bore Obradovića projekt menadžera RRA Srem, projekat se realizuje u tri faze: uspostavljanje Regionalnog centra za održivi razvoj Srema – I faza: Inovacioni strtap centar Stara Pazova. Druga faza ovog Projekta predstavlja  izgradnja Inovaciono, razvojnog, edukativnog centra za energetsku efikasnost (EE) i obnovljive izvore energije (OIE) u Sremskoj Mitrovici. Treću fazu predstavljao bi  centar za edukaciju, mogućnost stanovanja i korišćenja u turističke svrhe.

 Bora Obradović prikazao je tehničko rešenje regionalng centra za održivi razvoj koji se nalazi na parceli od 2 ha i imao bi sledeće funkcije: Centar za održivi razvoj sa Edukaciono / inovativnim / istraživačkim / razvojnim centrom OIE / EE tehnologije – nivo prizemlja, Regionalni Centar za razvoj, prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Sremska Mitrovica – Ruma – Irig sa Centrom za trening operatera – nivo potkrovlja.  Kroz Projekat ostvareni su sledeći rezultati: Idejno rešenje (IDR), lokacijski uslovi, geomehanika i geodezija parcele, projekat za građevinsku dozvolu (PGD). Na bazi rezultata potpsan je trojni ugovor RRA Srem – grad Sremska Mitrovica – udruženje „Regionalne inicijative Srema“, podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Sledeći korak u realizaciji ovog Projekta predstavlja  Izrada projektne dokumentacije spoljnog uređenja sa infrastrukturom Regionalnog centra za održivi razvoj Srema.  Sredstva je odobrila Razvojna agencija Srbije, takođe kroz Program za unapređenje saradnje i podizanje kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou, u vrednosti od 2 miliona dinara, uz učešće grada Sremska Mitrovica od još 2 miliona dinira.

Što se tiče same izgradnje Centra, po rečima Bore Obradovića, planirana su sredstva iz IPA fondova INTEREG IPA CBC HU/SER – 3rd Call i CBC IPA II SER / BiH.

Regionalni centar za održivi razvoj Srema po svom značaju ima nacionalni karakter naročito  za razvoj cirkularne ekonomije, predstavlja podršku urbanom i ruralnom razvoju EE i OIE kroz razvoj materijala i uređaja, podršku razvojno inovativnoj funkciji MSP u sremskom regionu, podršku implementaciji korišćenja OIE u sremskom regionu.

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.