OLD-NEWSProdužen rok za prijave do 10. juna 2020

12/05/20200

Besplatna usluga mentoringa za sektor prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (RAS) je nakon proglašenja vanrednog stanja produžila trajanje Javnog poziva za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije, koji je deo programa RAS i JICA „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu-faza 2“, do 10. juna 2020. godine.

Cilj ovog programa jeste unapređenje poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

Javni poziv će biti otvoren do 10. juna, ukupan budžet znosi 3.500.000,00 dinara, a krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 20. novembar 2020. godine.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Mentoring je besplatna usluga, koju mogu koristiti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (MMSPP), a zainteresovani korisnici dobijaju sveobuhvatnu podršku (u trajanju od 25 do 50 sati) kroz individualni pristup u samoj kompaniji. Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge razvijaju i sprovode akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentorin uslugu pruža 70 sertifikovanih mentora iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Pravo na učešće u Programu imaju MMSPP koji ispunjavaju sledeće uslove:

•          da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre februara 2017. godine;

•          da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike

•          da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

•          da su u većinskom privatnom vlasništvu;

Do sada je  2.500 korisnika koristilo, izrazilo zadovoljstvo i ocenilo da im je  usluga  mentoringa pomogla u poslovanju.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (ARRA) sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije.

Javni poziv, Uputstvo i obrasci za prijavu dostupni su na sajtu RAS, www.ras.gov.rs,  kao i na internet  stranama nadležnih akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Za detaljnije informacije možete se obratiti akreditovanim razvojnim agencijama i  Razvojnoj agenciji Srbije na e-mail: mentoring4sektora@ras.gov.rs ili na broj telefona: 011/3398809.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.