OLD-NEWSVarijantna rešenja razvoja kanalizacionih sistema

25/11/20150

8_MORG_SavaNa osmoj sednici MORG za kanalizacione sisteme prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Sremskom okrugu, održanoj u Sremskoj Mitrovici 25.11.2015. inženjeri instituta „Jaroslav Černi“ prikazali su prva uporedna rešenja i varijante razvoja infrastrukture prečišćavanja otpadnih voda u slivu Save u Sremu.

Tokom prve prezentacije, Vladimir Jelenković glavni tehnolog Instituta, prikazao je rezultate analiza obilaska terena i predloženih varijanti tretmana otpadnih voda, sa aspekta tehnologije u skladu sa Projektnim zadatkom. S obzirom da je Srbija potpisnica Dunavske konvencije o zaštiti Crnomorskog sliva, to znači da  primenjuje kombinovani pristup u upravljanju vodama koji je u osnovi Okvirne Direktive o vodama (Framework Directive 2000/60/EC). To  podrazumeva kontrolu emisije i uspostavljanje standarda kvaliteta okoline, primenjujući oba tipa graničnih koncentracija: jedna se odnosi na kvalitet voda u vodoprijemnicima, druga na ispuštenu-otpadnu vodu . Obilaskom 90 izgrađenih naselja obuhvaćenih Projektom, utvrđena je veoma loša situacija na postojeća 4 PPOV ali i septičkim jamama u naseljima gde nema kanalizacione mreže.  Uzimajući u obzir količinu, dinamiku, kvalitet otpadnih voda, predložene su dve varijante tehnologije prečišćavanja na bazi niskoopterećenog aktivnog mulja kako bi imali efekte prečišćavanja preko 90%  To su postrojenja: 1. Konvencionalnog tipa u sistemu produžene aeracije; 2. U reaktorima šaržnog tipa sa naizmeničnim ciklusom rada, tzv. SBR postrojenjima. Ing. Jelenković je preporučio varijantu sa SBR procesom jer je nezavisan od kapaciteta, objedinjen tretman podrazumeva manje troškove izgradnje, proces prečišćavanja se automatski prilagođava na stvarni dotok otpadne vode, potpuno automatski  vođenje i kontrola procesa.

Dalje uzimajuću u obzir navedene preporuke ali i topografiju terena, broj stanovnika po naseljima, ing. Jelenković predložio je 4 varijante kanalisanja otpadnih voda: 1. Za individualna domaćinstva koja nisu priključena na mrežu, koristeći septičke jame; 2. Ukoliko naselja imaju kanalizacionu mrežu, da se otpadne vode usmere na zajedničku mrežu; 3. Za grupe naselja koji gravitiraju istom slivu – međumesno povezivanje na zajedničko postrojenje za kanalisanje otpadnih voda; 4. Otpadne vode dve ili više opština koje gravitiraju istom slivu imaju isto postrojenje – regionalni sistem kanalisanja otpadnih voda.

Ove predložene varijante dalje je analizirao ing. Miodrag Popović kako bi se procenilo koja je varijanta najpovoljnija, sa stanovišta tehničko – tehnološke i ekonomske analize na bazi godišnjih troškova rada i održavanja postrojenja. Analizom su obuhvaćena naselja u Pećincima, Irigu, Šidu, Sr.Mitrovici i Rumi. Uporednom analizom utvrđeno da je, u većini slučajeva, povoljnije grupisanje naselja u jedinstvenu aglomeraciju sa zajedničkim prečistačem zbog manjih godišnjih troškova u odnosu na individualne kanalizacione sisteme. Dalje je razmatrano rešenje regionalnog sistema prečišćavanja otpadnih voda Irig – Ruma – Sr.Mitrovica duž obale postojećeg kanala, gde bi se kolektor izgradio na lokacoji centralnog gradskog postrojenja u Sr.Mitrovici. Zbog izgrađenosti kanalizacione infrastrukture, povoljne topografije naselja, cena vode bi bila niža kao i ostali troškovi što ovaj sistem izdvaja kao najpovoljnije rešenje, što treba na kraju da potvrdi i PSO.

Direktor RRA Srem, Milan Mirić je dao veoma značajnu sugestiju da konačno usvojeno rešenje treba da  ima takav stepen detaljnosti u PSO sa GP da se može pristupiti razradi u vidu idejnog rešenja i ishodovanju lokacijskih uslova za najveće hidrograđevinske objekte koji čine ovaj sistem, a to su PPOV,  gde bi se u 2016. god. paralelno radio Prostorni plan posebne namene prečišćavanja otpadnih voda.  Ako se zna da bi ukupna vrednost investicije bila oko 250 mil eura, ovakav pristup bi bio ključan za obezbeđenje finansijskih sredstava već sada u ovoj ranoj fazi projektovanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.