2021Standardizovani set usluga

Akreditovane regionalne razvojne agencije realizuju standardizovani set usluga koji čini četri grupe usluga: obuke, savetodavne usluge, mentoring i paket usluga za mlade i žene preduzetnice.

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

Obuke

Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju 10 modula koji se dele na obavezne i opcione.

1) Obavezne
– obuka za početnike u poslovanju;

2) Opcione

– priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost;
– finansijsko upravljanje;
– izvoz – za one koji prvi put izvoze;
– marketing i prodaja;
– elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju;
– pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje;
– inovacije;
– priprema za Jedinstveno evropsko tržište;
– učešće MSP u javnim nabavkama;

Savetodavne usluge

  1. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za startap kredite za početnike kod Fonda za razvoj;
  2. pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;
  3. pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;
  4. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija;
  5. savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);
  6. savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);
  7. savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe.

Mentoring

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu.
U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta, za vreme sprovođenja Programa, mentor može da alocira od 25 do 50 sati na jedan privredni subjekt.
Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnici i zadruge koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Paket usluga za mlade i žene preduzetnice

a) paket usluga za mlade
Paket usluga koje ARRA pružaju mladima u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 30 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obuke „Obuka za početnike u poslovanju” jedne/više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

b) paket usluga za žene preduzetnice
Paket usluga koje ARRA pružaju ženama preduzetnicama u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.