OLD-NEWSProjekat izgradnje kanalizacione infrastrukture spreman za realizaciju

23/12/20150

morg_sava_IXIX sastanak MORG za kanalizacione sisteme održan je u prostorijama gradske uprave u Sremskoj Mitrovici, čime je privedena  kraju početna faza projekta „Zaštita sliva reke reke Save izgradnjom komunalne infrastrukture prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem“. Izrađena projektno – tehnička dokumentacija neophodna je za izgradnju regionalne komunalne infrastrukture tretmana otpadnih voda za opštine Šid, Sremska Mitrovica, Ruma, Irig i Pećinci.

Predstavnici obrađivača – instituta „Jaroslav Černi“, prezentovali su rezultate rada na Prethodnoj studiji opravdanosti sa Generalnim projektom. G-din Popović je još jednom podsetio da je analizirana kanalizaciona infrastruktura 99 naselja u Sremu, da je pravljeno više varijanti ( individualni, zajednički kanalizacioni sistemi) i da se analizom godišnjih troškova u odnosu na investiciona ulaganja nametnulo rešenje izgradnje regionalnog kanalizacionog sistema. Ovaj koncept obuhvatio bi kolektore u opštinama Irig i Ruma, koji bi sistemom gravitacije bili povezani sa centralnim uređajem u  Sremskoj Mitrovici, na lokaciji centralnog grdskog postrojenja. Kompletno infrastrukturno opremanje bi se realizovalo kroz 4 faze, završno do 2050. godine. S obzirom da je oko 80% kanalizacione infrastrukture izgrađeno, prva faza projektovano do 2020. godine, obuhvatila bi izgradnju regionalnih kolektora, odnosno nastavak aktivnosti na postrojenju u Šimanovcima, dogradnji mreže u Pećincima, izgradnji komunalne mreže u Šidu. Time bi se obezbedilo rešavanje oko 60 % organskog zagađenja na slivu. Ostalim fazama projekta, obezbedilo bi se izrada tehničke dokumentacije i premrežavanje ostalih naselja predviđenih projektom.

morg_sava_IX_01Prof. Dr Svetlana Potkonjak i Slađana Milojković sa instituta „Jaroslav Černi“ prezentovale su rezultate Prethodne studije opravdanosti. Analizirane su obe varijante (individualni i regionalni koncept) sa finansijskog i društveno – ekonomskog stanovišta rentabilnosti i efikasnosti. Oba koncepta su približnih vrednosti ulaganja – oko 220 mil.evra. Po osnovu troškova, ekonomske cene, ocene opravdanosti, kadrovskog potencijala, osetljivosti, obe varijante su prihvatljive. Iz tog razloga  je dogovoreno da članovi MORG u saradnji sa Ekspertskim odborom urade internu proveru projektno – tehničke dokumentacije i usaglase stavove pre nego što se dokumentacija preda republičkoj reviziji.

Sa aspekta finansiranja a u skladu sa Pariskom konferencijom UN o klimatskim promenama, Gordana Lazarević ekspert za EU fondove, predočila je mogućnosti kojima bi se došlo do EU fondova. To su pre svih  korisnička IPA, HORIZON 2020, KWf banka. Milan Mirić direktor RRA Srem, još jednom je naglasio da su predsednici svih pet opština potpisali Sporazum kojim opštine (uz pomoć regionalnih i nacionalnih finansijskih institucija) prihvataju obavezu da finansiraju projekat do 30% dok bi se 70% finansiralo iz grantova. Jedino tako bi se moglo doći do finansijskih sredstava kojima bi se nastavila fazna realizacija projekta planskog tretmana otpadnih voda u Sremu a time podigao komunalni standard stanovništva i postiglo očuvanje i zaštita vodnih i zemljišnih resursa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LOGIN · Copyright by RRA SREM Ltd · All rights reserved · Designed by ZORAN.